Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SENZA

 


Art. 1. Definities

 1. De therapeut/coach: praktijk Senza onder leiding van Sylvia Caubergh.
 2. De opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van praktijk Senza.
 3. De diensten: sessies, behandelingen, workshops, coaching, incidentele adviezen, losse verrichtingen, levering van etherische en massage oliën en/of samenstellingen, edelstenen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/coach in opdracht van de opdrachtgever/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Het traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten voortkomen.
 5.  Het abonnement is een serie van een vooraf bepaald aantal losse sessies, die binnen een bepaalde termijn kunnen worden afgenomen. Na deze termijn is het abonnement afgelopen.


Art. 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut/coach van Senza en de opdrachtgever/cliënt.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt.

 

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst kan uit een eenmalige sessie of behandeling, een traject of een workshop bestaan.
 2. De therapeut/coach zal de sessies of behandelingen, trajecten of workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie of behandeling, traject of workshop tijdig aan de therapeut/coach worden medegedeeld.
 4. De therapeut/coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie of behandeling, traject of workshop worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Senza en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.


Art. 4. Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.


Art. 5. Tarieven

 1. De tarieven voor sessies of behandelingen, abonnementen, trajecten of workshops zijn gebaseerd op de meest recente tarieven van Senza. Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie of behandeling, abonnement, traject of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur. Dit tarief is inclusief BTW.

 

Art. 6. Facturering en betaling

 1. Bij een losse sessie of behandeling geschiedt de betaling contant na afloop van de sessie of behandeling, of per factuur die u ontvangt na de sessie of behandeling.
 2. Bij trajecten ontvangt u een factuur die voldaan dient te worden voorafgaand of tijdens de eerste sessie of behandeling van het traject. Bij langere trajecten bestaat de mogelijkheid dat partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Alle tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Bij abonnementen dient het abonnement volledig voldaan te worden voorafgaand of tijdens de eerste sessie of behandeling. De termijn van het abonnement is bindend. Er vindt geen restitutie plaats indien sessies of behandelingen niet zijn gepland door de cliënt binnen de termijn waar het abonnement voor geldt.
 4. Bij workshops ontvangt u een factuur die volledig voldaan dient te worden voorafgaand aan de startdatum van de workshop. Alle tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever/cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut/coach te betalen.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/coach zal de opdrachtgever/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De opdrachtgever/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.


Art. 7. Annuleringen

 1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
 4. Indien de sessie of behandeling op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip, is de cliënt geen kosten verschuldigd mits dit 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aangegeven.
 5. Indien de sessie of behandeling op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip en indien dit binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt gevraagd, is de cliënt 50% van de kosten van de sessie of behandeling verschuldigd.
 6. Indien de annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/coach gerechtigd de betreffende sessie of behandeling en de daaruit voortvloeiende kosten inzake het recht op betaling in rekening te brengen.
 7. De therapeut/coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij/zij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
 8. De therapeut/coach is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de therapeut/coach kan worden gevergd.


Art. 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de therapeut/coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of behandeling, of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 2. De aansprakelijkheid van de therapeut/coach is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut/coach wordt uitbetaald.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/coach is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. De therapeut/coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen. De therapeut/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/coach aansprakelijk wil stellen.
 6. De therapeut/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde etherische- en massage oliën en/ of edelestenen. De therapeut/coach zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde etherische- en massage oliën en/of de edelstenen.
 7. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
 8. Wijzig nooit zelf de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met de behandelend arts.


Art. 9. Klachten

 1. Senza streeft ernaar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, kan de opdrachtgever/cliënt dit in eerste instantie met de therapeut/coach bespreken.
 2. Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut/coach. Is dit niet het geval vervalt het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden.
 3. Senza is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Bij klachten waar therapeut/coach en opdrachtgever/cliënt niet samen uitkomen, kan de opdrachtgever/cliënt contact opnemen met het CAT. Zij zullen de oprdrachtgever/cliënt informeren over de mogelijkheden en eventueel verder te volgen procedure.

 

Art. 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/coach is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de therapeut/coach, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
WhatsApp gesprek starten?